Điều 4 Nghị định 45/2011 quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ .

Công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng thẻ tín dụng thanh toán nếu đủ điều kiện thì được khấu trừ thuế.

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về điều kiện để các khoản chi của doanh nghiệp được trừ.