Điều 124 Luật lao động 2012 có quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Người sử dụng lao động không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Việc nội quy công ty có quy định về vấn đề đi muộn, xử phạt vi phạm, hạ xếp loại lao động, khiển trách là hoàn toàn hợp lý.

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở...

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động khi xử lý kỷ luật lao động.

Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Các hình thức xử lý kỷ luật có thể được áp dụng đối với người lao động bao gồm: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức và sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: 1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh...

Trong trường hợp, giấy tờ không hợp lệ của người lao động gây thiệt hại đến công ty thì người lao động sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hình thức xử lý kỷ luật lao động: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; Sa thải..

Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật.

Hình thức xử lý kỷ luật lao động: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; Sa thải..

Để đảm bảo trật tự lao động sản xuất, tránh sự tùy tiện của người sử dụng lao động trong việc đề ra kỷ luật lao động, pháp luật quy định các nội dung kỷ luật lao động phải được cụ thể trong nội quy lao động.

Kỉ luật lao động là một chế định của luật lao động, chế độ kỷ luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Việc thành lập hội đồng xét kỷ luật để sa thải nhân viên kia là việc bắt buộc phải thực hiện.

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; Đang bị tạm giữ, tạm giam;

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; b) Đang bị tạm giữ, tạm giam...

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa...