Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc

Nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc, nhưng có thỏa thuận điều kiện phát sinh nghĩa vụ là sau 6 tháng mà bên đặt cọc không được đi xuất khẩu lao động thì bên môi giới phải hoàn trả tiền môi giới.