Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Tùy theo công việc và thời gian thỏa thuận mà hợp đồng lao động có thể giao kết dưới hình thức văn bản hoặc lời nói theo quy định pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng đất giữa những người trong gia đình phải lập thành văn bản và bắt buộc phải công chứng.

Người lao động bị tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

Pháp luật không quy định tối đa số lần ký mà người sử dụng lao động được ký kết hợp đồng lao động thời vụ với người lao động. Tuy nhiên trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn hợp đồng thời vụ thì công ty buộc phải ký hợp đồng lao động thời vụ tiếp theo.

người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Tuy nhiên, anh (chị) phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết trong cả 02 hợp đồng lao động (về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, địa điểm làm việc…)

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm...

Pháp luật lao động không có quy định về việc người sử dụng lao động phải tạo điều kiện, bố trí việc làm cho lao động nữ hết hạn hợp đồng khi đang nghỉ thai sản.

Người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp này?

Luật sư tư vấn về: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.

Theo luật BHXH năm 2014, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.

Nhiều doanh nghiệp vẫn giao kết hợp đồng với người lao động cao tuổi theo nguyện vọng tiếp tục làm việc cũng như năng lực chuyên môn của họ đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Người lao động đã làm việc ở công ty trên 12 tháng, khi thôi việc sẽ được trợ cấp thôi việc với mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Luật sư tư vấn bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: 1. Người lao động có hành vi trộm cắp...