Việc hợp thức hóa tại Việt Nam và xin dấu tại lãnh sự quán Bỉ chỉ cần làm theo đúng thủ tục mà luật pháp quy định, sẽ không gặp khó khăn gì liên quan đến vấn đề quốc tịch.