Khoản 1 Điều 33 Luật doanh nghiệp quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư...

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thuê đất trả tiền thuê đất một lần, hoặc đã trả tiền thuê đất cho nhiều năm theo giá ghi trong giấy chứng nhận đầu tư thì không điều chỉnh lại giá thuê đất đối với thời gian đã nộp tiền thuê đất

Công ty nhận vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thẩm quyền cấp giấy đầu tư cho công ty tùy thuộc vào địa điểm kinh doanh của công ty là trong hay ngoài khu công nghiệp, khi chế xuất, khu công nghệ cao… cụ thể quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư.

thành lập doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Nộ dung ghi trong giấy phép của công ty chuyển đổi bao gồm: tên công ty được chuyển đổi, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, vốn điều lệ;Tên công ty chuyển đổi, số và ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư..

Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo luật doanh nghiệp mới thì công ty của anh (chị) cần thực hiện 2 thủ tục : thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở sáp nhập, mua lại doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án (không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

ông ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy CNĐT đồng thời là Giấy CNĐKHĐ của chi nhánh) để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 để quý vị tham khảo.