Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,.

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành; Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

Nguyên tắc giảm vốn điều lệ công ty được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênlà tổng giá trị các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giảm vốn điều lệ nếu hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, nhưng công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và đảm bải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Tôi đang là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên. Hiện nay, công ty tôi muốn giảm vốn điều lệ thì có được không? Nếu được thì có thể thực hiện bằng những cách nào?

Hỏi: Công ty tôi mới mua lại cổ phần của một cổ đông trong công ty, do đó nên vốn điều lệ công ty tôi giảm đi 03 tỷ. Vậy tôi cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty? (Hoàng Hùng - Bắc Ninh)

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của thành viên, khi thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,... và một số nội dung khác.

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên số vốn điều lệ 2 tỷ, mỗi thành viên cam kết góp 1 tỷ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thay đổi vốn điều lệ bằng cách giảm vốn điều lệ khi đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 87

Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ mà chỉ có thể tăng vốn điều lệ...

Thủ tục giấy tờ

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

thủ tục giấy tờ