Cách thức ghi nhãn mỹ phẩm được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.