Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua,...

Luật sư tư vấn một số vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Án lệ số 04/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nếu trước kia mua đất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tên bố mẹ bạn là bên nhận chuyển nhượng và không có giấy tờ gì về việc thỏa thuận anh trai bạn cũng đứng tên vào trong hợp đồng mua bán đó thì anh trai bạn không có quyền ngăn cản bố mẹ bạn chuyển...

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng anh/chị hoàn có thể thực hiện việc chuyển nhượng này và không phải có sự đồng ý của các anh em anh/chị, khi tặng cho quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh/chị cũng không cần có sự đồng ý của các anh em anh/chị.

Cổ phần của công ty được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần và moọt số trường hợp khác theo luật đinh.

Khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người thực hiện chuyển nhượng phải chịu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập các nhân, các khoản phí về đo đạc, lập bản đồ địa chính...

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: có Giấy chứng nhận... và một số nội dung khác.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác

Luật sư tư vấn về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Luật sư tư vấn về căn cứ xác định giá đất khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với các nghĩa vụ liên quan thì vợ chồng bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới kèm theo trong đó là tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 4, nếu thuộc trường hợp...

Khi thực hiện cho thuê lại đất hai bên phải lập hợp đồng thuê lại bất động sản theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư có thể trực tiếp thỏa thuận với người sử dụng đất về việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho cá nhân, tổ chức khác bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân.

Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại: “đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước;…”.

Pháp luật hiện hành quy định người sử dụng đất chỉ được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho đất khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp...

Đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng cho người khác.

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường