Thuế khoán của hộ kinh doanh cá thể theo hướng dẫn tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế của hộ kinh doanh cá thể.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp.