Điều 29 Luật quản lý thuế 2006 quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế