Pháp luật lao động nghiêm cấm hành vi dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.