Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

giấy phép lao động

Công dân nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những tình huống kỹ thuật nảy sinh làm ảnh hưởng tới kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều kiện cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Điều kiện cấp giấy phép lao động: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc... và một số nội dung khác.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Khi công ty làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cần lưu ý 09 trường hợp quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động không thuộc diện được cấp giấy phép lao động.

Công dân nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố nảy sinh làm ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cụ thể thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:

Đối với lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động.

Công dân nước ngoài là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc hiệu lực vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.