Việc công ty chưa thanh toán lương cho người lao động sau khi nghỉ việc là vi phạm pháp luật nhưng việc người lao động tự ý lấy tài sản của công ty thay cho tiền lương là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội xâm phạm sở hữu.