Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Luật sư tư vấn hướng dẫn thành lập Công Đoàn tại doanh nghiệp như sau:

Thành lập công đoàn là quyền của người lao động, nhưng không phải là nghĩa vụ về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp.