Chỉ khi Tòa án tuyên cha và mẹ không đủ điều kiện nuôi con thì lúc đó bạn mới có quyền nuôi em bạn theo quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự năm 2005.