Quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.