Pháp luật quy định: cam kết, thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng. Do hai bên đã thỏa thuận chỉ được chuyển nhượng vốn một lần do đó những giao dịch chuyển nhượng khác vô hiệu.