Điều 77 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Việc phân chia tài sản riêng khi ly hôn được thực hiện theo quy định của pháp luật dựa trên cơ sở là sự thỏa thuận của các bên.