Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Nghỉ việc do hết tuổi lao động không thuộc trường hợp được trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật.