Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.