Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT .

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 57 luật đất đai 2013 .

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 5 Nghị định số 42/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa như.

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất.

Người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất đã được giao. Khi không có nhu cầu sử dụng đất đó vào mục đích khác phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê quy định tại Điều 56 Luật Đai năm 2013.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 57 của Luật đất đai 2013.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giá tiền bồi thường của đất trồng cây lâu năm.

Việc xây dựng nhà trên đất trồng cây hàng năm là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất, đây là hành vi cấm của pháp luật đất đai được quy định tại khoản 3, điều 12 của Luật đất đai 2013.

Mỗi địa phương sẽ có quy định riêng về diện tích tối thiểu để được tách thửa. Nếu việc tách thửa đáp ứng các điều kiện về diện tích tối thiểu để được tách thửa thì việc tách thửa là hợp pháp.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở được quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng.