Người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không có quyền chuyển nhượng hay ủy quyền sử dụng đất cho thuê, nhưng được phép bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì không được chuyển nhượng, mà chỉ được chuyển nhượng tài sản gắn liền gắn với đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất được quy định tại Điều 122 Luật đất đai 2003.