Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Pháp luật Đất đai.

Điều kiện cơ bản để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) là phải được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp.

Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định của pháp luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.

Việc tách hộ khẩu được quy định tại điều 27 Luật cư trú 2006.