Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền...

Đăng ký biến động đất đai là hoạt động mà người sử dụng đất đai phải thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung thông tin trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Sự thay đổi đó có thể bắt nguồn từ việc mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, tặng cho tài sản...

Về thủ tục đăng ký biến động đất đai được quy định tại Điều 85 Nghị định 43 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai được quy định chi tiết tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật đất đai 2013.