Lưu ý khi chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu, đây là chức vụ quyết định các họat động, hướng phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài việc quản lý, điều hành toàn bộ công ty, còn đại diện công ty ký kết giấy tờ, hợp đồng, thực hiện giao dịch với các đối tác, khách hàng và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Người đại diện phải có nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế mới có thể điều hành cả công ty đi vào họat động một cách chuẩn mực, hiệu quả

Số lượng người đại diện theo Pháp luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chức danh người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình doanh nghiệp

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Chức danh đại diện pháp Luật: Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch công ty / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch công ty / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Công ty TNHH 1 thành viên đều có thể làm Chủ tịch Hội đồng Quản Trị / Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch công ty / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ trường hợp làm Tổng Giám Đốc / Giám Đốc công ty nhà nước.

(ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Chức danh đại diện pháp Luật: Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đều có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/ Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch Công ty / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám Đốc / Giám Đốc công ty nhà nước.

(iii) Công ty cổ Phần:

Chức danh đại diện pháp luật: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Công ty Cổ Phần có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị / Chủ tich Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch công ty / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám Đốc / Giám Đốc công ty nhà nước.

(iv) Công ty hợp danh:

Chức danh đại diện pháp luật: Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Công ty Hợp Danh đều có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị / Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch công ty / Tổng Giám Đốc / Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám Đốc / Giám Đốc công ty nhà nước.

(v) Doanh nghiệp tư nhân:

Chức danh đại diện pháp luật: Tổng Giám Đốc / Giám Đốc.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Doanh nghiệp Tư Nhân đều có thể làm Chủ tịch Hôi Đồng Quản Trị / Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên / Chủ tịch công ty / Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám Đốc / Giám Đốc công ty nhà nước; Chủ hộ kinh doanh.


Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của DN

- Nếu cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân ấy phải trên 18 tuổi và đảm bảo năng lực hành vi dân sự; không phân biệt nơi lưu trú, quốc tịch nhưng phải được xác nhận thường trú tại Việt Nam.

- Một số trường hợp không được thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 như: Cán bộ công nhân viên chức; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong DN nhà nước; người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;….

Trường hợp ủy quyền của người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

(ii) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.


Khuyến nghị:
1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail:info@luatviet.net.vn.
2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.