Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của hàng hóa

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý để hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký mã số, mã vạch.

Mã số mã vạch:
 1. Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá.
 2. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.
 3. Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau.
 4. Đăng ký mã vạch cho sản phẩm là việc làm rất cần thiết trong chiến lược làm thị trường cho sản phẩm của bạn, đăng ký mã vạch giúp hàng hóa của bạn dễ quản lý trong kho, trong siêu thị và các nhà phân phối khác.
  Đang ký mã số, mã vạch
  Đang ký mã số, mã vạch
Dịch vụ đăng ký mã số, mã vạch của Công ty Luật TNHH Everest, gồm:
 1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm: Các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch; Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch; Tư vấn hoàn thiện hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm; Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 4. Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 5. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm cho khách hàng;
 6. Đại diện làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để nộp Hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm;Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 7. Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.